Naar de content

Privacybeleid

Voor de verwerking van uw bovenvermelde gegevenscategorieën die door ons worden doorgegeven, door Mazda Motor Nederland, Kouwe Hoek 8, Waddinxveen, Telefoon: +31 (0)182 685 000, e-mail: info_nl@mazda.nl en Mazda Motor Europe GmbH, Hitdorfer Strasse 73, 51371, Leverkusen, Duitsland, e-mail: Customer_Relations@mazdaeur.com zijn verantwoordelijk in de zin van de wet op de gegevensbescherming, tenzij hieronder anders wordt beschreven.

De functionaris voor gegevensbescherming van Mazda Motor Nederland staat u graag ter beschikking voor alle gege-vensbeschermingskwesties op fg@legal2practice.nl. U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van Mazda Mo-tors Europe GmbH bereiken via datenschutz-mazda@he-c.de.

Mazda Motor Nederland en (waar uitdrukkelijk vermeld) Mazda Motor Europe GmbH zullen de persoonlijke gegevens die u ons bezorgt hoofdzakelijk verwerken met het oog op

– correcte verwerking van contractuele relaties waarbij u partij bent op basis van Art. 6 lid 1 b AVG, zoals fabri-kant-, verlengde optionele auto- en mobiliteitsgarantie, onderhoud van uw digitale onderhoudsdossier, service vanuit coulance, Mazda Care en uitvoering van door u gevraagde precontractuele maatregelen (bv. proefrit, on-line serviceboeking, volgen van aanbiedingen) met inbegrip van de daarvoor vereiste registratie van gegevens, het geldend maken van rechtsvorderingen en de verdediging bij juridische geschillen en het voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten op basis van Art. 6 lid 1 b van de Algemene Verordening Gegevensbescher-ming (AVG) – welke beschrijft dat de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Na-koming van de verplichting tot productcontrole en producttoezicht, alsmede uitvoering van eventuele terug-roepacties in het kader van de wettelijke verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Productaansprakelijkheid op grond van Art. 6 lid 1 c AVG (de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting),
– Productontwikkeling en -verbetering, statistische en marktevaluatie van het wagenpark en de wijzigingen ervan, evenals de uitvoering van eventuele gratis servicecampagnes op basis van het gerechtvaardigd belang van de fabrikant en Mazda Motor Nederland in dezen volgens art. 6 lid 1 f AVG (de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen),
– Garantie van merk specifieke ondersteuning door het erkende Mazda netwerk op basis van het gerechtvaar-digd belang van de fabrikant en Mazda Motor Nederland in deze in overeenstemming met Art. 6 lid 1 f AVG,
– Verwerking van persoonsgegevens door Mazda Motor Nederland evenals Mazda Motor Europe GmbH in ge-centraliseerde systemen van de Mazda bedrijvengroep met het oog op gegevensbeveiliging, optimalisering, controle, administratie en meer (kosten)efficiënte vormgeving van overeenkomstige gegevensverwerkingspro-cessen (o.a. met de exploitatie van gemeenschappelijke systemen voor klantengegevensbeheer en onder-houdscalculator en werkplaatsplanner) op basis van het gerechtvaardigd belang van Mazda Motor Nederland evenals Mazda Motor Europe GmbH volgens Art. 6 lid 1 f AVG, Uitvoering van gestandaardiseerde verkoop- en aftersalesmarktanalyses door Mazda Motor Nederland en Mazda Motor Europe GmbH op basis van gepseudo-nimiseerde, normaal zelfs geaggregeerde verkoop- en aftersalesgegevens, die ook ter beschikking worden ge-steld van de dealers en geen persoonsgegevens bevatten op basis van het gerechtvaardigd belang van Mazda Motor Nederland alsook Mazda Motor Europe GmbH volgens Art. 6 lid 1 f AVG,
– Directe reclame (bijv. klanteninformatie en -ondersteuning, uitnodiging voor productpresentaties, kennisge-ving van technische innovaties, service-informatie en -promoties, loyaliteitsprogramma’s, klanttevredenheids-onderzoek) op basis van uw toestemming (zie hierboven) overeenkomstig Art. 6 lid 1 a AVG (u heeft toestem-ming gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden) of, voor zover dit ook toelaatbaar is zonder uw toestemming, in het bijzonder in het geval van reclame per post, op ba-sis van het gerechtvaardigd belang van de Mazda Motor Nederland heeft om u te benaderen op grond van Art. 6 lid 1 f AVG, en
– voor zover de verwerking en het gebruik van uw gegevens wettelijk vereist is, bijv. om te voldoen aan bewaar-termijnen op grond van de belasting- en handelswetgeving op basis van Art. 6 lid 1 c AVG.

Voor sommige van de bovenvermelde gegevensverwerkingsprocessen, met inbegrip van de verwerking van persoonsge-gevens in centrale systemen, de uitvoering van gestandaardiseerde marktanalyses voor verkoop en after sales en de verwerking van gegevens in verband met marketingcampagnes, zijn de Mazda Motor Nederland, Mazda Motor Europe GmbH en, indien van toepassing, andere bedrijven van de Mazda bedrijvengroep met de respectieve dealers speciale regelingen inzake gegevensoverdracht en -verwerking overeengekomen om het gebruik van persoonsgegevens voor specifieke doeleinden te regelen. Mazda Motor Nederland en Mazda Motor Europe GmbH stellen de respectievelijke centrale systemen ter beschikking (in sommige gevallen enkel in opdracht), coördineren de centrale gegevensverwer-king op markt- en markt overkoepelend niveau en gebruiken de in het centrale systeem opgeslagen persoonlijke gege-vens ook voor hun eigen zakelijke doeleinden (bv. direct marketing of marktanalyses) indien er een overeenkomstige wettelijke basis is, terwijl de respectievelijke dealer de ter beschikking gestelde systemen gebruikt in het kader van de verkoop- en aftersalesactiviteiten.

Op verzoek zal de betreffende Dealer u nadere toelichting geven van de materiële bepalingen (algemeen verbindende voorschriften) van deze Overeenkomst voor zover de wet dit toelaat, zoals aan het begin van deze verklaring staat be-schreven. Verzoeken om informatie moeten gewoonlijk aan uw dealer worden gericht. De betrokkene blijft echter het recht houden om zijn of haar rechten met betrekking tot de voornoemde verwerkingsactiviteiten ook te doen gelden tegenover de voornoemde Mazda-bedrijven die betrokken zijn bij de respectieve verwerking en die in dit opzicht op-treden als verantwoordelijken voor de verwerking van de gegevens.

Dit is een verkorte lijst van de gegevens die door Mazda Motor Nederland worden verwerkt. Alle verdere informatie over gegevensverwerking, rechtsgrondslagen en uw rechten kunt u vinden in de informatie over gegevensbescherming van Mazda Motor Nederland op www.mazda.nl/privacyverklaring

Als u rijdt met een auto waarop connectiviteitsdiensten zijn ingeschakeld, kunt u meer privacy-informatie over de MyMazda App vinden op www.mazda.eu/en/mazda-in-europe

Onze tevreden klanten

Een mooi cijfer verdien je niet zomaar. Daar moet je hard voor werken. En dat doen wij graag voor onze klanten!

Bekijk onze reviews